Reglement

 1. Inschrijvingen
  1. Men kan zich inschrijven tot en met 23 maart 2019, 22:00 via https://inschrijven.knrb.nl/nl/.
  2. De inschrijfgelden zijn: skiff €12,50; twee €15,00; vier €30,00; acht €50,00.
  3. Inschrijfgelden dienen vóór vrijdag 25 maart 22:00 uur overgemaakt te worden naar rekeningnummer NL37INGB0665566018 t.n.v. Groninger Studenten Roeivereniging Aegir o.v.v. inschrijfgelden BALS ‘naam van de vereniging’.
  4. Ploegen die zich na het sluiten van de inschrijving, maar voor de bekendmaking van de loting, terugtrekken zijn alleen het inschrijfgeld verschuldigd, zoals is beschreven in Art. 30 lid 1 en 2 R.v.R..
  5. Boetes worden gerekend, zoals is beschreven in Art. 30 lid 4 R.v.R.. Deze gelden ook bij het niet komen opdagen bij de finale.
 1. Algemene gedrag- en vaarregels
 1. Op het gehele meerschap dient men zich naar behoren te gedragen. Dit geldt zowel op het wedstrijdterrein als in de nabij gelegen horecagelegenheden dan wel overige gelegenheden.
 2. Men dient respectvol met andere verenigingsleden en overige toeschouwers om te gaan.
 3. Wildplassen is conform de plaatselijke verordening van het gebied verboden.
 4. Het is niet toegestaan om zelf meegebrachte alcohol te nuttigen op het wedstrijdterrein.
 5. Eenieder tracht te allen tijde het wedstrijdparcours vrij te houden. Bij pech dient eenieder zo spoedig mogelijk het parcours verlaten.
 6. Eenieder dient instructies van de organisatie en dit reglement op te volgen op straffe van uitsluiting, strafseconden of anderzijds naar redelijkheid te bepalen door het Hoofd van de Jury.
 7. Eenieder in de boot dient een gepast roeitenue te dragen conform artikel 8 R.v.R..
 8. Op het water dienen rugnummers te allen tijde duidelijk zichtbaar te zijn.
 9. Opwarmen is verboden tussen de kade en het wedstrijdparcours, tenzij anders aangegeven door de organisatie. Oproeien dient hier wel te gebeuren.
 10. Aanvaringen dienen te allen tijde voorkomen te worden.
 1. Algemeen
 1. Naast dit reglement is het Reglement voor Roeiwedstrijden (R.v.R.) van de Koninklijke Nederlandsche Roeibond van toepassing. https://knrb.nl/wp-content/uploads/sites/171/2017/01/RvR-19-november-2016-2017011.pdf
 2. Onder organisatie wordt verstaan: de Bavaria Aegir Lentesprintcommissie, Hoofd van de Jury, kamprechters en overige vrijwilligers die namens de commissie mogen handhaven.
 3. In gevallen welke niet omschreven zijn in dit reglement beslist de organisatie.
 4. De organisatie is niet aansprakelijk voor enig schade of letsel door bezoekers of deelnemers aan het evenement geleden voor, tijdens of na het evenement.
 1. Voor wedstrijd
  1. Rugnummers kunnen opgehaald worden bij het secretariaat op het roeiterrein. Hiervoor dient een borg van 10 euro contant overlegd te worden. Deze krijgt de ploeg terug bij inlevering in goede staat.
  2. Stuurlieden zijn verplicht voor het betreden van het water een stuurinstructie gevolgd te hebben. Dit geldt ook voor de ‘boegen’ van ongestuurde nummers en skiffeurs/skiffeuses.
  3. Een ploeg dient minimaal tien minuten voor diens start aanwezig te zijn in het aangewezen startgebied.
  4. Bij het zorgen van vertraging, door bijvoorbeeld te laat te komen of onjuist instructies opvolgen, heeft de organisatie het recht een ploeg van verdere deelname uit te sluiten of anderzijds naar redelijkheid te bepalen.
 1. Tijdens wedstrijd
  1. In lijn met artikel 4.4 gelden dezelfde regels rondom vertragingen tijdens het oproeien.
  2. Eenmaal aangekomen in het startgebied mag een ploeg deze niet verlaten tenzij anders overeengekomen met de organisatie.
 1. Na wedstrijd
 1. Voor een vlot verloop mag een ploeg pas aan het vlot aanmeren na akkoord van de organisatie.
 2. Na het passeren van de eindstreep dient men zo spoedig mogelijk plaats te maken voor de volgende race.
 1. Prijsuitreiking
 1. De uitreiking vindt plaats nadat de laatste finale geëindigd is.
 1. Klachten
 1. Bij eventuele klachten over een race dient een stuurtje direct na het passeren van de eindstreep diens hand op te steken. Hierna kan het stuurtje diens klacht kenbaar maken bij het secretariaat. Dit dient te geschieden binnen een uur na finishen.
 2. Eventuele andere klachten kunnen te allen tijde bij het secretariaat kenbaar worden gemaakt.
 1. Feest
 1. De bepalingen onder dit hoofdstuk gelden voor de gehele wedstrijd, en zijn niet uitsluitend van toepassing op het feest en gelden eveneens voor het wedstrijdterrein.
 2. Voor het feest gelden de statuten en het huisreglement van Huize Maas.
 3. Alcoholische versnaperingen onder de 18 zijn verboden.
 4. Men dient respectvol met elkaar om te gaan.
 5. Het uitvoeren van zogenaamde ‘’roeitradities’’ is niet toegestaan en kan leiden tot verwijdering van het feest.
 6. Men moet zich te allen tijde kunnen identificeren met een wettelijk identificatiebewijs ter controle van de leeftijd.
 7. Het bezit, gebruik en onder invloed zijn van drugs is verboden.
 8. Bij het niet naleven van deze regels of autoritaire instructies (lees: organisatie/bestuur/personeel) kan men verwijderd worden uit Huize Maas.